شیر سرد کن صنعتی استیل چیست؟

شیر سرد کن چیست؟ شیر سردکن به مخزن استیلی گفته [...]